back
top en de en 02
leval
ikonky


Ochrana osobních údajů

Informace poskytované subjektu údajů (potenciální klienti)
Informace poskytované subjektu údajů (klienti)
Informace poskytované subjektu údajů (obchodní partneři)

 

Informace poskytované subjektu údajů (potenciální klienti)

Společnost LEVAL s. r.o., IČO: 25163400, se sídlem: Plav 135, České Budějovice PSČ 370 07 (dále také jako „LEVAL“) ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jako „GDPR“) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovoluje sdělit následující informace:

LEVAL zpracovává Vaše osobní údaje, které uvedli do formuláře na internetových stránkách, a to v rozsahu:
jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo

Osobní údaje jsou zpracovávány z právního důvodu a za účelem oprávněných zájmů LEVAL na nabídce prodeje zboží nebo služeb. LEVAL je tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. f) GDPR oprávněna zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje bez Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje budou LEVALEM zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, a to do uzavření kupní smlouvy mezi Vámi a LEVALEM, nejdéle však po dobu 3 let od doby, kdy budete ze strany LEVALU poprvé za výše uvedeným účelem kontaktován, pokud nevyužijete svého práva na výmaz Vašich osobních údajů.

Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonný ani smluvním požadavkem LEVALU. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí Vám nebude ze strany LEVALU zasílána nabídka zboží nebo služeb, ani jiná marketingová sdělení.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci LEVALU. Vaše osobní údaje nebudou dále poskytovány dalším příjemcům.

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům
Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od LEVALU potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u LEVALU uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od LEVALU opravu, výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž máte právo na sdělení veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly Vaše osobní údaje získány, a informace, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování.

Máte právo na bezplatné poskytnutí první kopie svých zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je LEVAL oprávněna účtovat si přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Právo na opravu nepřesného údaje
Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká.

Právo na výmaz osobního údaje

Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro výše uvedený účel, pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů. Taktéž máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně, nebo pokud musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na LEVAL vztahuje.

Právo na omezení zpracování osobního údaje

Dle Čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti, a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení, a to za předpokladu, že budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, po dobu potřebnou k tomu, aby LEVAL mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit, zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití, LEVAL již osobní údaje nebude potřebovat pro výše uvedený účel, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo, pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů LEVALU či třetí strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody LEVALU převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je LEVAL oprávněna Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle Čl. 20 GDPR byste měli právo získat od LEVALU své osobní údaje, které jste jí poskytli pro výše uvedený účel, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně, a toto předání by bylo technicky proveditelné. LEVAL však Vaše osobní údaje v daném případě automatizovaně nezpracovává.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů LEVALU či třetí strany. Podání námitky způsobí, že LEVAL již nebude oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že její zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování.
Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních údajů poskytovaných LEVALEM však k takovémuto rozhodování nebude docházet.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR.

Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u LEVALU uplatnit buď zasláním dopisu na adresu jejího sídla k rukám Ing. Pavla Dudy, nebo e-mailem na adresu leval@leval.cz. LEVAL je povinna na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co jí bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti.

Informace poskytované subjektu údajů (klienti)

Společnost LEVAL s. r.o., IČO: 25163400, se sídlem: Plav 135, České Budějovice PSČ 370 07 (dále také jako „LEVAL“) ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jako „GDPR“) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovoluje sdělit následující informace:

LEVAL zpracovává Vaše osobní údaje, které jste uvedli ve své objednávce, a to v rozsahu:

  • jméno, příjmení, adresa, číslo bankovního spojení, IČ, DIČ, telefonní číslo a e-mail, jste-li fyzickou osobou, a
  • jméno, příjmení, funkce, telefonní číslo IČ, DIČ, bankovní spojení a e-mail osoby oprávněné jednat za klienta, je-li klient právnickou osobou.

Účelem zpracování osobních údajů je nezbytnost pro splnění předmětné smlouvy, která má být nebo byla mezi Vámi a LEVALEM uzavřena. LEVAL je tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. b) GDPR oprávněna zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje bez Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje budou LEVALEM zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, nejdéle však po dobu 5 let od uzavření předmětné smlouvy, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů LEVALU v případném soudním sporu ohledně nároků vyplývajících ze smlouvy, která byla mezi Vámi a LEVALEM uzavřena.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je požadavkem, který je nutno uvést do předmětné smlouvy. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí by však nemohla být s LEVALEM uzavřena předmětná smlouva.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci LEVALU nebo jinou osobou, která pro LEVAL zpracovává osobní údaje na základě smlouvy s ní uzavřené. Vaše osobní údaje nebudou dále poskytovány dalším příjemcům.

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům
Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od LEVALU potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u LEVALU uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od LEVALU opravu, výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž máte právo na sdělení veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly Vaše osobní údaje získány, a informace, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování.

Máte právo na bezplatné poskytnutí první kopie svých zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je LEVAL oprávněna účtovat si přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Právo na opravu nepřesného údaje
Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká.

Právo na výmaz osobního údaje
Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel splnění předmětné smlouvy, pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů. Taktéž máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně, nebo pokud musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na LEVAL vztahuje.

Právo na omezení zpracování osobního údaje
Dle Čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti, a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení, a to za předpokladu, že budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, po dobu potřebnou k tomu, aby LEVAL mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit, zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití, LEVAL již osobní údaje nebude potřebovat pro účel splnění předmětné smlouvy, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo, pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů LEVALU či třetí strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody LEVALU převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je LEVAL oprávněna Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle Čl. 20 GDPR byste měli právo získat od LEVALU své osobní údaje, které jste jí poskytli pro účel splnění předmětné smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně, a toto předání by bylo technicky proveditelné. LEVAL však Vaše osobní údaje v daném případě automatizovaně nezpracovává.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů LEVALU či třetí strany. Podání námitky způsobí, že LEVAL již nebude oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že její zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování.
Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních údajů poskytovaných LEVALEM však k takovémuto rozhodování nebude docházet.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR. Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u LEVALU uplatnit buď zasláním dopisu na adresu jejího sídla k rukám Ing. Pavla Dudy, nebo e-mailem na adresu leval@leval.cz

KONSEPTI je povinna na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co jí bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti.

Informace poskytované subjektu údajů (obchodní partneři)

Společnost LEVAL s. r.o., IČO: 25163400, se sídlem: Plav 135, České Budějovice PSČ 370 07 (dále také jako „LEVAL“) ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jako „GDPR“) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovoluje sdělit následující informace:

LEVAL zpracovává Vaše osobní údaje uvedené na smlouvách, které byly mezi Vámi a LEVALEM uzavřeny, tj. smlouvy, na jejichž základě dodáváte LEVALU své zboží nebo poskytujete služby, nebo smlouvy, na jejichž základě probíhá spolupráce mezi Vámi a LEVALEM, a to v rozsahu:

  • jméno, příjmení, titul, datum narození nebo IČO, adresa trvalého bydliště nebo sídlo, telefonní číslo, číslo bankovní spojení a e-mail, jste-li obchodním partnerem fyzickou osobou,
  • a jméno, příjmení, funkce, telefonní číslo a e-mail osoby oprávněné jednat za obchodního partnera, je-li obchodním partnerem právnická osoba.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost pro splnění předmětné smlouvy, která byla mezi Vámi a LEVALEM uzavřena. LEVAL je tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. b) GDPR oprávněna zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje bez Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje budou LEVALEM zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, a to po dobu trvání Vašeho obchodního partnerství s LEVALEM. Po uplynutí této doby je LEVAL oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat pouze z právního důvodu a za účelem ochrany svých oprávněných zájmů v případném soudním sporu ohledně nároků vyplývajících z Vašeho obchodního partnerství s LEVALEM, nebo s Vašim souhlasem.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je požadavkem, který je nutno uvést do předmětné smlouvy. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí by však nemohla být s LEVALEM uzavřena předmětná smlouva.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci LEVALU nebo jinou osobou, která pro LEVAL zpracovává osobní údaje na základě smlouvy s ní uzavřené. Vaše osobní údaje nebudou dále poskytovány dalším příjemcům.

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům
Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od LEVALU potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u LEVALU uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od LEVALU opravu, výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž máte právo na sdělení veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly Vaše osobní údaje získány, a informace, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování. Máte právo na bezplatné poskytnutí první kopie svých zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je LEVAL oprávněna účtovat si přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Právo na opravu nepřesného údaje
Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká.

Právo na výmaz osobního údaje
Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel splnění předmětné smlouvy, pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů. Taktéž máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně, nebo pokud musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na LEVAL vztahuje.

Právo na omezení zpracování osobního údaje
Dle Čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti, a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení, a to za předpokladu, že budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, po dobu potřebnou k tomu, aby LEVAL mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit, zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití, LEVAL již osobní údaje nebude potřebovat pro účel splnění předmětné smlouvy, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo, pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů LEVALU či třetí strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody LEVALU převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je LEVAL oprávněna Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle Čl. 20 GDPR byste měli právo získat od LEVALU své osobní údaje, které jste jí poskytli pro účel splnění předmětné smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně, a toto předání by bylo technicky proveditelné. LEVAL však Vaše osobní údaje v daném případě automatizovaně nezpracovává.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů LEVALU či třetí strany. Podání námitky způsobí, že LEVAL již nebude oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že její zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování.
Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních údajů poskytovaných LEVALEM však k takovémuto rozhodování nebude docházet.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR.

Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u LEVALU uplatnit buď zasláním dopisu na adresu jejího sídla k rukám Ing. Pavla Dudy, nebo e-mailem na adresu leval@leval.cz.

LEVAL je povinna na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co jí bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti.


LEVAL s.r.o.
Volejbalistů 1769/5
CZ - 370 01 České Budějovice
DIČ CZ 25 16 34 00

Tel.: +420 387 222 100
Tel.: +420 387 222 210
Fax: +420 387 222 111
E-mail: leval@leval.cz
Skype: levalcz

Kontaktní formulář


Copyright © 2010 Leval s.r.o. All rights reserved. Ochrana osobních údajů

Webdesign, eSHOP by 1K Design s.r.o.

prava
email print