back
top en de en 02
leval
ikonky


Všeobecné obchodní podmínky společnosti Leval s.r.o., IČO 25 16 34 00

Následující podmínky jsou platné a závazné pro nabídky a uzavřené za-kázky mezi společností Leval s.r.o.a jejími obchodními partnery. Další jiné znění článků kupních smluv nevylučují platnost těchto obchodních podmínek. Pokud není uvedeno ve znění smlouvy jiné ustanovení, platí tyto obchodní podmínky.

1. Všeobecně
1.1. Podpisem kupní smlouvy uznává kupující tyto dodací a platební podmínky (dále jen VOP ) prodávajícího - společnosti Leval s.r.o. jako závazné. Smluvní strany prohlašují, že tyto VOP jsou nedílnou součástí mezi nimi uzavřené kupní smlouvy, a že obsah VOP a jejich akceptování ze strany kupujícího a prodávajícího je v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí. Tuto vůli osvědčují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran na zmiňované kupní smlouvě. Všeobecné obchodní podmínky kupujícího jsou uznány pouze pokud jsou prodávajícím písemně uznány.

1.2. Smluvní vztah, zakládající povinnost plnění pro společnost Leval s.r.o. vzniká až písemným potvrzením zcela obsahově vyjasněné objednávky a uzavřením kupní smlouvy ve smyslu právních předpisů, přičemž podstatnými náležitostmi kupní smlouvy jsou:

  • dohoda o předmětu plnění v plném, zcela definovaném rozsahu
  • dohoda o časovém plnění
  • dohoda o ceně
  • dohoda o platebních podmínkách

1.3. Podpisem kupní smlouvy smluvními stranami a jejich převzetím kupujícím a prodávajícím počíná běh smluvních dodacích lhůt, není-li smluvně stanoveno jinak.

1.4. Ceny v nabídkách jsou závazné pouze v případě, že poptávané zboží bylo v poptávce dostatečně technicky specifikováno. Závazné jsou pouze údaje, které jsou v nabídce nebo v kupní smlouvě uvedeny.

1.5. Pro výrobu zboží platí výrobní normy jednotivých výrobců s obvyklými tolerancemi.

1.6. Objednávka bude kupujícím upřesněna ve specifikaci objednávky. Z objednávky, kde specifikace neobsahuje přesné určení zboží nevyplývá prodávajícímu žádná povinnost plnění.

1.7. Kupní smlouva se uzavírá jako neodvolatelná, smluvní strany musí podmínky potvrzené smlouvy splnit. Smlouva se považuje za uzavřenou pokud obsahuje potvrzení a podpisy zástupců smluvních stran a toto platí i pro kopii smlouvy doručené faxovým nebo internetovým přenosem.

1.8.Při odstoupení od uzavřené kupní smlouvy do 24 hodin od jejího předběžného potvrzení účtuje prodávající pokutu ve výši 25 % ceny zakázky, a to pouze v případě, že v čase do odstoupení od smlouvy kupujícím nedošlo mezi tím k výrobě zboží. V případě, že již vznikly u výrobce náklady na výrobu zboží, nebo bylo zboží vyrobeno, je vyloučeno odstoupení od kupní smlouvy a smlouva bude plněna smluvními stranami.

1.9. Dostane-li se kupující do prodlení s placením nebo budou-li známy skutečnosti, snižující spolehlivost úhrad kupujícího, především jde-li o obstavení účtů kupujícího, nebo je-li proti němu zahájeno konkurzní nebo vyrovnávající řízení, je prodávající oprávněn nesplnit ještě neproplacené dodávky zboží do té doby, pokud nebude cena za předmětné nedodané zboží uhrazena v plné výši. Nedodání zboží v takovémto případě nebude považováno za porušení příslušné smlouvy a prodlení s dodávkou a vůči společnosti Leval s.r.o. nebudou moci být uplatňovány jakékoliv sankce z důvodu prodlení..

1.10. Za soulad obsahu kladečského plánu s objednávkou příp. vytvoření početních rezerv je odpovědný kupující. V případě, že je zpracovatelem dokumentace jiná strana, a to i prodávající, má kupující odpovědnou povinnost kontroly stanoveného množství zboží. Podpisem smlouvy se kupující zavazuje k souhlasu s obsahem dodaného zboží podle příslušné specifikace a jen kupující je odpovědný za obsah dodávky.

1.11. Prodávající je odpovědný zato, aby dodávka obsahovala všechny části uvedené ve specifikaci. Specifikace zboží je obsažena v příloze smlouvy která je nazývána jako "Kupní smlouva č....... - Specifikace dodávky"

2. Dodávka
2.1 .Dodávka se uskuteční na tahači s návěsem, franco místo dodání kupujícím označené staveniště nebo skladiště. Pokud nebude v okamžiku dodávky zajištěn přístup na stavbu pro tahač s návěsem, veškeré vzniklé náklady vázané k prodlení při vykládce nebo poškození vozu při vykládce je povinnen kupující uhradit.

2.2. V případě dodávky fco závod - výrobce je závazek prodávajícího splněn odesláním "Zmocnění k nakládce" kupujícímu. Toto zmocnění lze vystavit až po nahlášení identifikační značky vozu kupujícím. Nestanoví-li kupní smlouva způsob plnění závazku prodávajícím, považuje se jeho závazek za splnění v den, kdy je zboží připaveno k odběru ve skladu u výrobce. Přechod odpovědnosti za škodu na zboží končí pro prodávajícího uložením zboží na ložnou plochu vozu.

2.3. V případě dodávky fco stavba nebo sklad kupujícího je závazek prodávajícího splněn při dodání zboží na označenou stavbu podle dispozic uvedených ve smlouvě. Kupující označí telefonické spojení na osobu, která zajistí vykládku vozu. Náklady na prodlení při vykládce přesahující dobu dvou hodin budou přefakturovány kupujícímu, pokud se prokáže překážka ve vykládce způsobená kupujícím.

2.4. Vlastní vykládka je uskutečněna kupujícím nebo jeho určeným zástupcem odpovídajícími prostředky. Přechod odpovědnosti za škody je na ložné ploše vozu před vykládkou.

2.5. Zástupce prodávajícího při vykládce je řidič tahače, není li stanoveno jinak.

2.6. Zpožděním dodávky zboží způsobené tzv."vyšší mocí" t.j. zejména stávkami dopravců a celníků, nezpůsobilostí vozovek k jízdě nebo jejich neprůjezdností, stávkami u výrobců, dopravními nehodami a podobně nezakládá nárok kupujícího na finanční odškodnění z důvodu zpoždění dodávky.

2.7. Posunutí dodacího termínu je možné pouze po písemné dohodě.Při posunutí dodacího termínu oproti smlouvě o více než 14 dní účtuje prodá-vající kupujícímu skladné ve výši 0,5 % denně.

3. Cena
3.1. Zálohové faktury jsou splatné dle vyznačeného termínu splatnosti. Při nedodržení splatnosti tohoto termínu je prodávající zproštěn povinnosti dodat zboží v původním dohodnutém termínu a nový termín je nutno znovu dohodnout. Dílčí a závěrečné splátky jsou splatné do 14 ti dní není-li dohodnuto jinak.

3.2. Kompenzace nebo zadržení platby z důvodů jakýchkoliv protinároků, zejména záručních je nepřípustné.

3.3. Přislíbená skonta za platbu předem se při nedodržení lhůty splatnosti neposkytují.

3.4. Změny celních a dovozních tarifů, které nastanou po uzavření smlou-vy jdou k tíži kupujícího. Totéž platí u pevných dohodnutých cen v případě, že se termín, stanovený při uzavření smlouvy zaviněním odběratele posune.

4. Platby
4.1. Pokud není v nabídce nebo v potvrzení objednávky či přímo v píse-mné kupní smlouvě uvedeno jinak, platí pro plnění peněžních závazků kupujícího vůči prodávajícímu níže uvedené platební podmínky.

4.2. Dnem zaplacení se rozumí den připsání platby na účet prodávajícího, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak.

4.3. Jakýkoliv jiný druh platby, než je uveden v těchto VOP je možný pouze s písemným souhlasem prodávajícího.

4.4. Při prodlení s proplacením finančních závazků je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení až do dne zaplacení. Tato smluvní pokuta nezahrnuje vícenáklady a jiné škody kupujícímu z výše uvedeného důvodu vzniklé a tyto jsou předmětem samostatného plnění vedle placení smluvní pokuty.

4.5. Náklady platebního styku - poplatky za bankovní převod - jdou k tíži kupujícího. Prodávající obdrží částku netto.

4.6. Vlastnická výhrada a převod vlastnického práva: Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny vlastnictvím prodávajícího. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází z prodávajícího na kupujícího teprve zaplacením kupní ceny, včetně navazujících poplatků a smluvních pokut, mezi stranami sjednaných nebo vyplývajících z právních předpisů, nestanoví-li kupní smlouva mezi stranami uzavřená jinak.

Kupující je oprávněn prodávajícím dodané zboží přetvářet a zabudovávat do objektu s výhradou vlastnického práva pouze v případě, že dostál svým platebním povinnostem vůči prodávajícímu. Pro případ prodlení s placením a pro případ zrušení kupní smlouvy kupující již nyní prohlašuje, že souhlasí s tím, aby dosud nezpracované a nezaplacené zboží , které se u něho bude nacházet, bylo společností Leval s.r.o. odebráno zpět prodávajícímu. K provedení těchto opatření je kupující povinen prodávajícímu či jiné prodávajícím pověřené osobě umožnit neprodleně přístup k předmětnému zboží, a to i při jeho uložení u třetího subjektu.

5. Záruky a vady
5.1. Společnost Leval s.r.o. odpovídá za vady, které má dodané zboží v době dodávky či které se projeví v záruční době, přičemž platí následující body:

5.2. Prodávající poskytuje záruku na nezávadnost matriálu t.j. záruku na prorezivění, ztrátu barevného odstínu a na ztrátu stability podle příslušného článku kupní smlouvy za předpokladu, že nedojde k žádným stavebním a u-živatelským změnám, a zároveň pokud zůstanou zachovány atmosférické podmínky t.j. znečištění prostředí a jeho korozní agresivita jako v okamžiku podpisu smlouvy. Změna těchto podmínek následně zbavuje prodávajícího jakékoliv záruční povinnosti. Záruka je platná za předpokladu, že kupujícím objednané zboží vyhovuje svým provedením plánovanému způsobu použití, a za předpokladu správného zacházení se zbožím při jeho skladování a montáži, zejména pak při dodržování montážních doporučení prodávajícího.

5.3. Záruka se nevztahuje na přirozené procesy stárnutí dále na bez-významné barevné odchylky a je platná jen při neporušení zboží při montáži a provozu, zejména pak neporušení jeho povrchových vrstev.

5.4. Společnost Leval s.r.o. se zavazuje vyřídit všechny oprávněné rekla-mace v nejkratším možném termínu a bez zbytečného odkladu, a to s ohle- dem na možnosti výrobce.

5.5. Pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak, platí pro dodávky záruka v souladu s platnými právními předpisy.

5.6. Prodávající neručí za vady na zboží, vzniklé neodborným skladová-ním. Zvláště se jedná o tzv. "bílou korozi" pozinkovaných materiálů. Tyto materiály je kupující povinen chránit při skladování proti povětrnosti.

5.7. Zjevné vady sdělí kupující písemně ihned po jejich zjištění. Vady vzniklé dopravou uvede kupující při podpisu dodacího listu na dokument CMR. Dodatečné reklamování poškození zboží dopravou se neuznává.

5.8. Kupující dohodne s prodávajícím způsobu zdokumentování vad.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Smluvní strany prohlašují, že tyto VOP jsou nedílnou součástí mezi nimi uzavřené kupní smlouvy, a že jejich obsah a přistoupení k nim ze strany kupujícího a prodávajícího je v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, což osvědčují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

6.2. Pokud je některé z uvedených ustanovení neplatné nebo se stane neplatným, ostatní smluvní ustanovení tím nejsou dotčena.

6.3. Tyto VOP jsou platné do jejich odvolání a jsou automaticky součástí všech kupních smluv.


LEVAL s.r.o.
Volejbalistů 1769/5
CZ - 370 01 České Budějovice
DIČ CZ 25 16 34 00

Tel.: +420 387 222 100
Tel.: +420 387 222 210
Fax: +420 387 222 111
E-mail: leval@leval.cz
Skype: levalcz

Kontaktní formulář


Copyright © 2010 Leval s.r.o. All rights reserved. Ochrana osobních údajů

Webdesign, eSHOP by 1K Design s.r.o.

prava
email print